Algemene voorwaarden

Artikel 1.
1.1 Van de bepalingen in deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Voordeurstickers.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Voordeurstickers.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.3 Voordat de overeenkomst tot stand komt, dient u de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en tot standkoming overeenkomsten
2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.2 Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Voordeurstickers.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
2.3 Indien er na de tot standkoming van de overeenkomst een prijsverhoging plaats vindt, heeft u het recht de overeenkomst binnen tien (10) dagen na mededeling daarvan te ontbinden, tenzij de prijsverhoging een gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
2.4 Voordeurstickers.nl is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Voordeurstickers.nl goede gronden heeft om aan te nemen dat de koper niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt Voordeurstickers.nl dit gemotiveerd mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.
2.5 Informatie: De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig mogelijk als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk blijkt. Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De prijzen op de website zijn inclusief B.T.W. en overige heffingen. Verzendkosten worden apart vermeld. Voordat de overeenkomst tot stand komt zal de totaalprijs kenbaar worden gemaakt.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting binnen zeven (7) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen
3.3 U kunt via internetbankieren op de volgende wijzen betalen bij Voordeurstickers.nl:
- IDeal
- PayPal
- Creditcard

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Indien betaling plaats vindt na aanmaning door Voordeurstickers.nl bent u een bedrag van € 10,- (tien euro) aan administratiekosten verschuldigd. Indien u des al niettemin nalatig blijft met betalen van het geen u op grond van het vooraangaande verschuldigd bent, is Voordeurstickers.nl gerechtigd, op een door haar bepaald moment, de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle hieraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die zijn gemaakt zijn voor rekening van de afnemer.

3.5 Niet tijdige betaling geeft Voordeurstickers.nl het recht van haar kant haar prestatie als gevolg van de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
3.6 Voordeurstickers.nl is ten allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Voordeurstickers.nl te verrichten prestaties, een en ander op een door Voordeurstickers.nl aan te geven wijze.
3.7 In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
3.8 Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Voordeurstickers.nl garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.
3.9 Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.
3.10 Voordeurstickers.nl staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

Artikel 4. Levering
4.1 Indien het product bij u wordt geleverd dient u het product in ontvangst te nemen, tenzij het product bij levering zo beschadigd is dat het onredelijk is het product in ontvangst te nemen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Voordeurstickers.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Voordeurstickers.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames
7.1 Voordeurstickers.nl raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden. Voordeurstickers.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er een beschadiging blijkt te zijn of optreedt tijdens of na het plakken/bevestigen van het product of aan de ondergrond waar het product op wordt geplakt/bevestigd.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft consument de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 7.5)
7.4 Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
7.5 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn geldt voor producten die op maat zijn gemaakt als een eigen naam,aangepaste spreuk of tekst.
7.6 Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren indien redelijkerwijze mogelijk in de originele verpakking aan Voordeurstickers.nl retourneren, conform de door Voordeurstickers.nl verstrekte instructies.
7.7 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de afnemer.

7.8 Bij vooruitbetaling zal Voordeurstickers.nl het aankoopbedrag binnen 14 dagen aan de consument terugbetalen, exclusief de betaalde kosten van toezending.

Artikel 8. Garantie
8.1 Voor door Voordeurstickers.nl geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

Artikel 9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Voordeurstickers.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Voordeurstickers.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Voordeurstickers.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Voordeurstickers.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Voordeurstickers.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 11. Toepasselijk recht
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Geschillenregeling.
12.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via info@plakkunst.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

Artikel 13. Privacy verklaring:
Wij zullen uw gegevens als e-mail en NAW gegevens niet aan derde geven of verkopen.

Artikel 14. Beeldmateriaal
De (intellectuele) eigendomsrechten van het beeldmateriaal liggen bij Plakkunst. Er gelden geen extra kosten voor auteursrechten maar wel is bij iedere publicatie bronvermelding verplicht.